Regulamin konkursów internetowych
1.Przesłanie zgłoszenia do konkursu może być wykonane przez osobę pełnoletnią.
2.Tylko spośród osób, które spełniły zasady konkursu będą wyłonieni zwycięzcy konkursu.
3.O wygranej informujemy na FB REKOMENDACJAMAREK
4.Udział w Konkursach jest bezpłatny.
5.Udział w Konkursach jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych uczestnika zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych o ile dane takie będą ujawniane w toku Konkursu i w związku z jego
przebiegiem. Zgodnie z art. 24 ust. 1 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883, z późniejszymi
zmianami)
6. Wysyłka nagród nastąpić w ciągu 7 dni roboczych od daty rozwiązania konkursu.
7.W przypadku nagród przesyłanych pocztą, pełny adres należy przesłać na wspolpraca@rekomendacjamarek.pl w ciągu 7 dni roboczych od
daty rozwiązania konkursu (adresy, które są podawane wraz z odpowiedzią na konkurs, nie są brane pod uwagę). W przypadku braku
możliwości wysłania nagrody, Redakcja wytypuje kolejnego zwycięzcę.
8.Przesyłki z nagrodami z konkursów internetowych są wysyłane Pocztą Polską wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku
zwrotu nagrody do redakcji przez pocztę, nagroda nie jest ponownie wysyłana. Redakcja nie odpowiada za zaginięcie przesyłki z winy
Poczty Polskiej.
9.Organizator nabywa na własność wszystkie projekty zgłoszone do konkursu. Poprzez uczestnictwo w konkursie uczestnik wyraża zgodę na
przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do przedstawionych haseł na wszystkich znanych w chwili wydania nagrody
polach eksploatacji, w tym praw do wykonywania autorskich praw zależnych, co w szczególności obejmuje prawo do wykorzystania projektu
poprzez jego publikację w prasie, Internecie, telewizji lub na innych nośnikach reklamy, bez prawa autora do odrębnego wynagrodzenia.
10.Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 1992 roku o grach losowych i zakładach wzajemnych.
Właściciel serwisu zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za:
•zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w
szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych,
•niedoręczenie uczestnikowi nagrody spowodowane niepodaniem przez uczestnika danych adresowych, ich błędne podanie, lub podanie
niezgodne z regulaminem
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

Comments

comments